شماره: 42437
1398/05/05
قواعد از بین رفته و آشفتگی بدست آمده

حسن حفاری: معماری ایرانی را اگر بخواهیم به طور خلاصه معرفی کنیم باید اصول از دست رفته یا شاید بهتر بگویم فراموش شده آن را بگوییم.

این اصول عبارتند از مرکزیت، نظم، درون گرایی، ابهام، تعادل، کمال گرایی، وحدت و کثرت، تنوع، هماهنگی با طبیعت، حفظ حریم، پرهیز از اسراف، کامل بودن، چند کارکردی بودن و آرامش می باشد.

این اصول دارای مصادیق کاربردی و روشنی در بنا می باشد که می توان با به کار گیری آنها در یک بنا، هویتی بر پایه معماری ایرانی بخشید و نتایجی چون هماهنگی با اعتقادات و فرهنگ بومی ایران – تطابق با طبیعت – رعایت حرمت اشخاص، پاسخ به نیازهای مختلف و دوری از اسراف دست یافت که با ترجمه مناسب معمارانه این اصول و به روز رسانی آن با مصالح و فناوریهای نوین ساخت بتوان معماری معاصر ایران را با هویتی اصیل و بومی معرفی کرد که امروزه متاسفانه به دست فراموشی سپرده شده است.

اما اتفاقی که در معماری امروز افتاده، بسیاری از این قواعد از بین رفته و در پی آن آشفتگی را برای انسانها و شهرها بوجود آورده که خواست شهروندان از معماری امروز می تواند همان اصول اصلی معماری ایرانی باشد که می تواند کیفیت زندگی ارتقا دهد.

حسن حفاری، عضو کمیسیون تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین

حق انتشار محفوظ است ©