| 06 آبان 1399
A A A   En

نظرسنجی دستگاه به شرح ذیل منتشر میگردد.

گزارش نظرسنجی دستگاه

جنسیت تحصیلات شغل نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار نحوه اطلاع رسانی در مورد مدارک مورد نیاز برای ارایه خدمت انجام کار براساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی نحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه امکانات رفاهی و فضای ارایه خدمت به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات، نظرات و پیشنهاد های شما راهنمایی و پاسخ گویی کارکنان و پیگیری وضعیت درخواست ها دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت تعهد و پایبندی دستگاه به زمان ارایه خدمت در فرم "رسید خدمت" میزان مراجعه به بخش ها و قسمت های مختلف برای دریافت خدمت نظم، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه توسط دستگاه ارایه چند باره اطلاعات یا اطلاعات تکراری( نظیر کپی شناسنامه، کارت ملی و...) به بخش های مختلف احساس نیاز به سفارش و توصیه های غیر قانونی برای دریافت خدمت احساس رضایت از خدمات دریافت شده برای دریافت چه خدمتی مراجعه نموده  اید؟ دفعات مراجعه برای دریافت خدمت فعلی در سال اخیر
مرد فوق لیسانس پیمانکار خیلی زیاد خیلی زیاد زیاد خیلی زیاد زیاد خیلی زیاد زیاد زیاد متوسط زیاد کم زیاد زیاد زیاد خیلی کم خیلی زیاد مالی زیاد
مرد زیر دیپلم باز نشسته خیلی زیاد خیلی زیاد زیاد زیاد زیاد زیاد زیاد زیاد خیلی زیاد زیاد خیلی زیاد زیاد متوسط کم کم خیلی زیاد املاک زیاد
مرد فوق دیپلم کارمند خیلی زیاد خیلی زیاد زیاد خیلی زیاد خیلی زیاد خیلی زیاد خیلی زیاد خیلی زیاد خیلی کم زیاد خیلی کم زیاد زیاد خیلی کم خیلی کم خیلی زیاد مسکن مهر 3
مرد دیپلم آزاد خیلی زیاد خیلی زیاد زیاد خیلی زیاد زیاد خیلی زیاد زیاد خیلی زیاد کم زیاد خیلی کمکم خیلی زیاد زیاد متوسط خیلی کم خیلی زیاد مسکن مهر 4
مرد دکتری کشاورز زیاد زیاد زیاد خیلی زیاد زیاد خیلی زیاد خیلی زیاد زیاد خیلی کم زیاد متوسط زیاد زیاد متوسط خیلی کم   مسکن مهر 3
مرد فوق دیپلم   خیلی زیاد زیاد زیاد زیاد زیاد زیاد خیلی زیاد زیاد کم خیلی زیاد خیلی کم زیاد زیاد کم خیلی کم خیلی زیاد دبیرخانه 3
زن فوق دیپلم منشی دفتر مهندسی زیاد زیاد خیلی زیاد خیلی زیاد زیاد خیلی زیاد متوسط خیلی کم خیلی زیاد زیاد خیلی زیاد زیاد کم خیلی زیاد متوسط خیلی زیاد دریافت سند و... خیلی زیاد
مرد لیسانس مسئول اداری خیلی زیاد خیلی زیاد خیلی زیاد خیلی زیاد خیلی زیاد خیلی زیاد خیلی زیاد خیلی زیاد کم خیلی زیاد خیلی زیاد خیلی زیاد خیلی زیاد متوسط کم خیلی زیاد کار اداری زیاد
مرد فوق دیپلم کارمند خیلی زیاد زیاد زیاد زیاد زیاد زیاد زیاد زیاد خیلی کم زیاد خیلی کم زیاد متوسط زیاد خیلی کم خیلی زیاد مسکن مهر 1
زن فوق لیسانس طراح گرافیک خیلی زیاد خیلی زیاد زیاد خیلی زیاد زیاد خیلی زیاد زیاد خیلی زیاد خیلی کم خیلی زیاد خیلی کم زیاد خیلی زیاد خیلی کم خیلی کم زیاد نظام مهندسی 2
مرد فوق لیسانس آزاد زیاد زیاد زیاد زیاد زیاد زیاد متوسط متوسط متوسط زیاد زیاد زیاد زیاد متوسط زیاد متوسط املاک سوم
مرد دیپلم بساز بفروش زیاد زیاد متوسط زیاد متوسط زیاد زیاد متوسطزیاد متوسط متوسط زیاد   زیاد زیاد کم خیلی زیاد کمیسیون ماده 5 5
  دیپلم ازاد خیلی زیاد زیاد زیاد زیاد زیاد زیاد خیلی زیاد زیاد کم زیاد کم متوسط زیاد متوسط خیلی کم خیلی زیاد مسکن مهر 2
مرد دیپلم ازاد خیلی زیاد خیلی زیاد خیلی زیاد خیلی زیاد   خیلی زیاد خیلی زیاد خیلی زیاد زیاد خیلی زیاد خیلی زیاد خیلی زیاد زیاد متوسط متوسط خیلی زیاد مسکن مهر 2
مرد لیسانس ازاد     خیلی زیاد خیلی زیاد خیلی زیاد خیلی زیاد خیلی زیاد خیلی زیاد خیلی زیاد خیلی زیاد خیلی زیاد خیلی زیاد خیلی زیاد خیلی زیاد خیلی زیاد خیلی زیاد مالی 5
مرد لیسانس مهندس متوسط متوسط متوسط متوسط خیلی کم خیلی کم کم کم خیلی زیاد خیلی کم زیاد کم کم کم کم کم ازاد سازی تسهیلات بانکی 20
                                         
زن لیسانس دانشجو خیلی زیاد خیلی زیاد زیاد زیاد زیاد خیلی زیاد خیلی زیاد زیاد متوسط زیاد کم زیاد زیاد متوسط خیلی کم خیلی زیاد مسکن مهر 1 بار
مرد فوق لیسانس آزاد متوسط زیاد خیلی زیاد خیلی زیاد خیلی زیاد زیاد خیلی زیاد خیلی زیاد خیلی زیاد خیلی زیاد زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم خیلی زیاد قرارداد مشاوره 30
مرد لیسانس دانشجو خیلی زیاد زیاد زیاد خیلی کمزیاد زیاد خیلی کم کم خیلی کم کم متوسط کم زیاد زیاد زیاد خیلی کم کم نقشه برداری چهار بار
مرد دیپلم کارگر زیاد خیلی زیاد زیاد متوسط زیاد خیلی زیاد زیاد زیاد متوسط زیاد کم زیاد زیاد متوسط خیلی کم خیلی زیاد املاک 3 بار
زن فوق لیسانس کارمند خیلی زیاد خیلی زیاد خیلی زیاد زیاد خیلی زیاد زیاد خیلی زیاد زیاد خیلی زیاد زیاد خیلی زیاد زیاد زیاد خیلی زیاد خیلی زیاد زیاد واگذاری زمین 2