09 بهمن 1398
En | 
سلسله نشست های انديشه و تمدن ايران شهري در قزوين
دهمين نشست استاني انديشه و تمدن ايران شهري و سومين نشست در قزوين
پنجشنبه 10 خرداد 1397