26 مهر 1400
A A A   En

شهرام آخوندی
پست سازمانی : سرپرست اداره البرز
رشته تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی معماری
تلفن : 028-32246225
فکس:028-32246226
آدرس ایمیل :

 

آدرس: الوند – خیابان امام حسن (ع) – خیابان امام صادق (ع) – مجتمع ادارات – اداره راه و شهرسازی البرز
ادارات تحت مدیریت:

اداره البرز