| 05 مهر 1399
A A A   En
اطلاع رسانی مصوبات کمیسیون های ماده 5
 عنوانحجمتوضیحات 
تاریخ جلسه 99/5/15 شهر بیدستان ، 2 بند از 2 بند 284.92 KBشماره ابلاغ استانداری به شهرداری ص/59/4/10854 مورخ 99/6/22 ، درخواست کننده شهرداری بیدستان و ... دانلود
تاریخ جلسه 99/4/4 (شهر تاکستان) 9 بند از 10 بند به استثناء بند 8 416.94 KBشماره ابلاغ استانداری به شهرداری ص/59/4/10857 مورخ 99/6/22 درخواست کننده شهرداری تاکستان و ... دانلود
تاریخ جلسه 99/5/1 -18 بند (شهر قزوین)815.63 KBشماره و تاریخ ابلاغ استانداری به شهرداری ص/59/4/10856 مورخ 99/6/22 -درخواست کننده، شهرداری قزویندانلود
تاریخ جلسه 99/4/25 ، 16 بند ( شهر قزوین)699.15 KBشماره و تاریخ ابلاغ استانداری به شهرداری ص/59/4/10229 مورخ 99/6/12 ، درخواست کننده شهرداری قزوین دانلود
تاریخ جلسه 99/5/15 ، 4بند (شهر الوند)626.60 KBشماره و تاریخ ارسال به استانداری 100/21177 مورخ 99/6/18 ، درخواست کننده شهرداری الوند دانلود
تاریخ جلسه 99/5/15، 2 بند (شهر بیدستان)560.68 KBشماره و تاریخ ارسال به استانداری 100/21181 مورخ 99/6/18، درخواست کننده شهرداری بیدستان دانلود
تاریخ جلسه 99/5/1 ، 4 بند (شهر شال)1.07 MBشماره و تاریخ ارسال به استانداری 100/19938 مورخ 99/6/10 ، درخواست کننده شهرداری شال و ... دانلود
تاریخ جلسه 99/5/1 - 3 بند (شهر بوئین زهرا) 627.99 KBشماره و تاریخ ارسال به استانداری 100/19807 مورخ 99/6/6 درخواست کننده محمدعلی علوی و ... دانلود
تاریخ جلسه 1399/5/15 6 بند (شهر محمدیه) 831.31 KBشماره و تاریخ ارسال به استانداری 100/18826 مورخ 1399/6/1 درخواست کننده شرکت آپادانا سرام و ... دانلود
تاریخ جلسه 99/3/21 3 بند (شهر الوند) 437.78 KBشماره و تاریخ ارسال به استانداری 100/15047 مورخ 99/5/5 درخواست کننده وهاب مهدوی دانلود
تاریخ جلسه 99/3/21 4 بند (شهر اقبالیه )2.11 MBشماره و تاریخ ارسال به استانداری 100/16054 مورخ 99/5/12 د رخواست کننده مصطفی محمدی دانلود
تاریخ جلسه 99/4/4 1 بند (شهر الوند) 763.25 KBشماره و تاریخ ارسال به استانداری 100/15622 مورخ 99/5/8 درخواست کننده دفتر موقوفه حاج محمدحسین خزانه دانلود
تایخ جلسه 99/5/21 6 بند از 7 بند (شهر آبیک) 3.04 MBشماره و تاریخ ارسال به استانداری 100/15343 مورخ 99/5/7 درخواست کننده شهرداری آبیکدانلود
تاریخ جلسه 99/5/21 1 بند (شهر محمودآبادنمونه)1.39 MBشماره و تاریخ ارسال به استانداری 100/15188 مورخ 99/5/6 درخواست کننده شهرداری محمودآبادنمونهدانلود
تاریخ جلسه 1399/3/21 1 بند (شهر رازمیان)1.34 MBشماره و تاریخ ارسال به استانداری 100/15189 مورخ 99/5/6 درخواست کننده شهرداری رازمیاندانلود
تاریخ جلسه1399/4/27 بند 34 (شهر قزوین)1.43 MBشماره و تاریخ ارسال به استانداری 100/12962 مورخ 1399/4/22 شرکت تعاونی مهرورزاندانلود
تاریخ جلسه 1398/12/8 17بند (شهر قزوین)2.34 MBشماره و تاریخ ارسال به استانداری 1399/1/20 - 100/535 - شعبان صادقی، محسن قراخانی و ... 17 بند از 18 بند باستثنا بند 1 دانلود
تاریخ جلسه 1398/11/30 17بند (شهر قزوین) 2.35 MBشماره و تاریخ ارسال نامه به استانداری1399/1/25 - 100/799 -درخواست کننده: علی اکبر اقمشه و شرکا، فاطمه محمودی و ... دانلود
تاریخ جلسه 1398/7/28 1 بند (شهر محمودآباد) 1.54 MBشماره و تاریخ ارسال نامه به استانداری: 100/34496، 1398/8/29 درخواست کننده: علی و مسیب زکاییدانلود
تاریخ جلسه 1398/7/24 بند 1 الی 13 (شهر آبیک) 2.74 MBشماره و تاریخ ارسال نامه به استانداری: 100/34614، 1398/8/29 درخواست کننده: علی اصغر میرزایی و شریک، محمدرضا محرابی و ... دانلود
تاریخ جلسه 1398/7/24 بند 1 الی 3 (شهر شریفیه) 446.02 KBشماره و تاریخ ارسال نامه به استانداری: 100/34616، 1398/8/29 درخواست کننده: قاسم خدابنده، اصغر کریمی و شرکاء و ... دانلود
تاریخ جلسه 1398/4/5 بند 1 الی 3 (شهر آبیک) 2.54 MBشماره و تاریخ ارسال نامه به استانداری: 100/19191، 98/5/7درخواست کننده: مهرزاد بهرامی و شرکاء، شهرداری آبیک و ... دانلود
تاریخ جلسه: 1398/2/18، 1 بند (شهر معلم کلایه)560.68 KBشماره و تاریخ ارسال نامه به استانداری: 100/11123، 98/3/20 درخواست کننده: عین الله جانی دانلود
تاریخ جلسه: 1398/2/18، 2 بند (شهر رازمیان)1,020.36 KBشماره و تاریخ ارسال نامه به استانداری: 100/11093، 98/3/20 درخواست کننده: شهرداری رازمیان، علی عمران زارعی دانلود
تاریخ جلسه: 1398/2/18، 3 بند (شهر بوئین زهرا)1.60 MBشماره و تاریخ ارسال نامه به استانداری: 100/11100 مورخ 98/3/20 درخواست کننده: شهرداری بوئین زهرادانلود
تاریخ جلسه: 1398/2/18، 8 بند (شهر آبیک)4.15 MBشماره و تاریخ ارسال نامه به استانداری: 100/11111 مورخ 98/3/20 درخواست کننده: شهرداری آبیک، بهروز اجاقی و ... دانلود
تاریخ جلسه: 1397/08/30، شماره بند:1 و 2 (شهر اقبالیه)1.18 MBشماره و تاریخ ارسال نامه به استانداری: 100/40056، 1397/10/03 درخواست کننده: شهرداری اقبالیهدانلود
تاریخ جلسه: 1397/08/30، شماره بند: 1 (شهر شال)868.42 KBشماره و تاریخ ارسال نامه به استانداری: 100/40061، 1397/10/03درخواست کننده: شهرداری شالدانلود
تاریخ جلسه: 1397/08/30، شماره بند: 1 الی 6 و 8 الی 10 (شهر آبیک)5.09 MBشماره و تاریخ ارسال نامه به استانداری: 100/40054، 1397/10/03 درخواست کننده: ساطانعلی خانزاده، رضا روستازاده، اسماعیل روستا پیشه و ...دانلود
تاریخ جلسه: 1397/08/30، شماره بند: 1 (شهر کوهین)765.53 KBشماره و تاریخ ارسال نامه به استانداری: 100/40931، 1397/10/08درخواست کننده: شهرداری کوهیندانلود
تاریخ جلسه: 1397/08/30، شماره بند: 1 الی 6 (شهر تاکستان)1.43 MBشماره و تاریخ ارسال نامه به استانداری: 100/40612، 1397/10/05درخواست کننده: محمد رحمتی، احمد طاهرخانی و علی رحمنیدانلود
تاریخ جلسه: 1397/08/30، شماره بند: 1 الی 3(شهر ضیاءآباد)737.00 KBشماره و تاریخ ارسال نامه به استانداری: 100/40619، 1397/10/05درخواست کننده: قربانعلی لشگری، صفرا سالک حقیقت و مهدی محمدیدانلود
تاریخ جلسه: 1397/08/30، شماره بند: 1 الی 2 (شهر الوند)584.29 KBشماره و تاریخ ارسال نامه به استانداری: 100/40631، 1397/10/05 درخواست کننده: زهرا قلیچ خانی و یعقوب کریم مشاییدانلود
تاریخ جلسه: 1397/06/21، شماره بند: 1 الی 2 (شهر شال)4.15 MBشماره و تاریخ ارسال نامه به استانداری: 100/29647، 1397/09/22 درخواست کننده: شهرداری شالدانلود
تاریخ جلسه: 1397/06/21، شماره بند: 1الی 9 (شهر آبیک)4.83 MBشماره و تاریخ ارسال نامه به استانداری: 100/29660، 1397/09/22 درخواست کننده: فرزانه سلیمانیان، مصطفی عباسی، محمد عظیم زاده و شریک و ...دانلود
تاریخ جلسه: 1397/06/21، شماره بند: 1 (شهر معلم کلایه)949.65 KBشماره و تاریخ ارسال نامه به استانداری: 100/29666، 1397/09/22 درخواست کننده: ابراهیم حدادیدانلود
تاریخ جلسه: 1397/06/21، شماره بند: 1 (شهر اقبالیه)934.96 KBشماره و تاریخ ارسال نامه به استانداری: 100/29663، 1397/09/22 درخواست کننده: ابوالفضل گروسیدانلود
تاریخ جلسه: 1397/04/27، شماره بند: 1 الی 2 (شهر الوند)765.20 KBشماره و تاریخ ارسال نامه به استانداری: 100/23736، 1397/06/12درخواست کننده: شهرداری الوند و حیدر دهقان جاویددانلود
تاریخ جلسه: 1397/04/27، شماره بند: 1 الی 5 و 7 الی 351.83 MBشماره و تاریخ ارسال نامه به استانداری: 100/18268، 1397/05/08 درخواست کننده: شرکت عمران بهسازی شهری ایران، صمد و مجید محمد قلیها، کرمعلی گروسی و ...دانلود
تاریخ جلسه: 1397/04/06، شماره بند: 1 الی 6 (شهر تاکستان)1,016.31 KBشماره و تاریخ ارسال نامه به استانداری: 100/18373، 1397/05/09 درخواست کننده: محمود نظری تمام، مسعود طاهرخانی، شهرداری تاکستان و ...دانلود
تاریخ جلسه: 1397/04/06، شماره بند: 1 (شهر شریفیه)869.18 KBشماره و تاریخ ارسال نامه به استانداری: 100/18269، 1397/05/08 درخواست کننده: شهرداری شریفیهدانلود
تاریخ جلسه: 1397/04/06، شماره بند: 1 (شهر الوند)900.02 KBشماره و تاریخ ارسال نامه به استانداری: 100/18268، 1397/05/08 درخواست کننده: جبار نجف زاده چوکانلو و شرکادانلود
تاریخ جلسه: 1397/04/27، شماره بند: 644.28 KBشماره و تاریخ ارسال نامه ابلاغی به شهرداری: 100/18938، 1397/05/13 درخواست کننده: اداره کل راه و شهرسازی استان قزویندانلود
تاریخ جلسه: 1397/04/06، شماره بند: 1 الی 2 (شهر آبیک)953.06 KBشماره و تاریخ ارسال نامه به استانداری: 100/18372، 1397/05/09درخواست کننده: جلال کارگر و شهرداری آبیکدانلود
تاریخ جلسه: 1397/04/06، شماره بند: 1 الی 2 (شهر محمودآباد نمونه)1.06 MBشماره و تاریخ ارسال نامه به استانداری: 100/18370، 1397/05/09درخواست کننده: شهرداری محمود آباد نمونهدانلود
تاریخ جلسه: 1397/04/06، شماره بند: 1 الی 9 (شهر بوئین زهرا)4.12 MBشماره و تاریخ ارسال نامه به استانداری: 100/18368، 1397/05/09درخواست کننده: شهرداری بوئین زهرا، حسین احمدی، حسن صادقی نقدلو و ...دانلود
تاریخ جلسه: 1397/04/06، شماره بند: 1 (شهر شال)848.92 KBشماره و تاریخ ارسال نامه به استانداری: 100/18366، 1397/05/09درخواست کننده: مصیب و سعید قنبریدانلود
تاریخ جلسه: 1397/04/06، شماره بند: 1 الی 3 (شهر دانسفهان)1.30 MBشماره و تاریخ ارسال نامه به استانداری: 100/18346، 1397/05/09درخواست کننده: نعمت اله قموشی، فرج اله قموشی، علی نقی و ...دانلود
تاریخ جلسه: 1397/03/02، شماره بند: 1453.49 KBشماره و تاریخ ارسال نامه به استانداری:100/14191، 1397/04/17درخواست کننده: متجمع تجاری البرز ( برادران)دانلود
تاریخ جلسه: 1397/02/26، شماره بند: 1 الی 17676.41 KBشماره و تاریخ ارسال نامه ابلاغی به شهرداری: 59/4/5465/ص، 1397/04/05درخواست کننده: شهرداری، شایان خوشگواری، شعبانعلی احمدی، شرکت انبوه سازان مهر ورزان و ...دانلود
تاریخ جلسه: 1397/02/23، شماره بند: 5518.48 KBشماره و تاریخ ارسال نامه به استانداری:100/5513، 1397/02/23 درخواست کننده: احسان لشگریدانلود
تاریخ جلسه: 1396/12/13، شماره بند: واحد849.51 KBشماره و تاریخ ارسال نامه به استانداری: 100/431، 1397/01/16 درخواست کننده: شرکت عمران بهسازی شهری ایراندانلود
تاریخ جلسه: 1396/11/29، شماره بند: 1 الی 10 و 12 الی 21751.73 KBشماره و تاریخ ارسال نامه به استانداری: 100/428، 1397/01/16 درخواست کننده: شهرداری، ابوالقاسم مهدی پور، عباس پویان و شرکا و ...دانلود
تاریخ جلسه: 1396/10/13، شماره بند: 19785.95 KBشماره و تاریخ ارسال نامه به استانداری: 100/430، 1397/01/16 درخواست کننده: دانشگاه علوم پزشکی ( بیمارستان شهید رجایی)دانلود