| 31 خرداد 1400
A A A   En
آگهی و اطلاعیه های اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین
 عنوانتوضیحاتحجم 
بخشنامه ثبت نام جدید مسکن مهر  61.97 KBدانلود
سامانه دادوراطلاعات کامل در خصوص سامانه دادور1.00 MBدانلود
لیست واحدهای قابل واگذاری 42.65 KBدانلود
نظامنامه پاسخگویی به شکایات، اداره کل راه و شهرسازی، اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و حقوق شهرونداننظامنامه پاسخگویی به شکایات، اداره کل راه و شهرسازی، اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندان113.35 KBدانلود