هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان استان قزوین
 | 31 خرداد 1400
A A A   En
هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی استان قزوین
 
 عنوانتوضیحات 
نظام نامه نهایی انتخابات نظام مهندسینظام نامه نهایی انتخابات نظام مهندسیدانلود
آگهی دعوت از نامزدهای عضویت در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوینآگهی دعوت از نامزدهای عضویت در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزویندانلود
تعارض منافع انتخابات 1400تعارض منافع انتخابات 1400دانلود
ابلاغیه جدول زمان بندی اصلاحی نظام نامهابلاغیه جدول زمان بندی اصلاحی نظام نامهدانلود
جدول زمان بندی اصلاحی نظام نامهجدول زمان بندی اصلاحی نظام نامهدانلود

 

 

جهت ثبت و پیگیری شکایات مربوط به هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان می توانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

توجه: با عنایت به برنامه زمانبندی اصلاحی انتخابات شکایات مربوط به بند 9 (رد صلاحیت شدگان از تاریخ 1400/5/16 به مدت سه روز کاری ) و بند 15 ( شکایت به نتایج انتخابات به مدت 5 روز بعد از اخذ آرا ) فقط به صورت کتبی از طریق دبیرخانه هیئت اجرایی و دبیرخانه دستگاه نظارت واقع در اداره کل راه و شهرسازی قابل بررسی می باشد.