25 شهریور 1400
A A A   En
 عنوانتوضیحات 
فراخوان سومین جشنواره ساختمان های برتر استان قزوینفراخوان سومین جشنواره ساختمان های برتر استان قزویندانلود
فرم ارزیابی محور کیفیت ساخت و بهره گیری از فناوری - انبوه سازیفرم ارزیابی محور کیفیت ساخت و بهره گیری از فناوری - انبوه سازیدانلود
فرم ارزیابی محور کیفیت ساخت و بهره گیری از فناوری - تک سازیفرم ارزیابی محور کیفیت ساخت و بهره گیری از فناوری - تک سازیدانلود
مدارک لازم جهت شرکت درجشنواره درمحور معماريمدارک لازم جهت شرکت درجشنواره درمحور معماريدانلود
معرفي سومين جشنواره ساختمان هاي برتر معرفي سومين جشنواره ساختمان هاي برتر ونحوه شرکت درجشنوارهدانلود