25 شهریور 1400
A A A   En

 

جهت بررسی فرم ج اقدام ملی بر روی لینک ذیل کلیک نمایید.

 

 

بررسی فرم ج

 

1- متقاضی محترم طرح اقدام ملی مسکن، با توجه به تایید مدارک ثبت نامی، مقتضی ست جهت دریافت تعهدنامه تا تاریخ 06/06/99 به اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین ساختمان فلسطین مراجعه فرمایید. بدیهی ست پس از تاریخ اعلام شده در صورت عدم مراجعه هیچگونه اعتراضی پذیرفته نمی باشد و به منزله انصراف شما می باشد.

2- متقاضی محترم طرح اقدام ملی مسکن، با توجه به بررسی های بعمل آمده مدارک ارائه شده شما دارای نقص می باشد، مقتضی ست تا تاریخ 02/06/99 نسبت به تکمیل و بارگذاری مدارک خود در سایت www.tem.mrud.ir  اقدام نمایید.

بدیهی ست پس از تاریخ اعلام شده در صورت عدم رفع نقص هیچگونه اعتراضی پذیرفته نمی باشد و به منزله انصراف شما می باشد. لطفا از مراجعه حضوری به اداره کل راه و شهرسازی خودداری نمایید.

3- متقاضی محترم طرح اقدام ملی مسکن، با توجه به بررسی های بعمل آمده مدارک ارائه شده شما دارای نقص می باشد، مقتضی ست تا تاریخ 05/06/99 نسبت به تکمیل و بارگذاری مدارک خود در سایت www.tem.mrud.ir  اقدام نمایید.

بدیهی ست پس از تاریخ اعلام شده در صورت عدم رفع نقص هیچگونه اعتراضی پذیرفته نمی باشد و به منزله انصراف شما می باشد. لطفا از مراجعه حضوری به اداره کل راه و شهرسازی خودداری نمایید.

4- متقاضی محترم طرح اقدام ملی مسکن، با توجه به افتتاح حساب جهت واریز مبلغ 40 میلیون تومان آورده اولیه در بانک مسکن ، مقتضی ست تا تاریخ 15/06/99 به بانک مسکن شعبه مرکزی واقع در سه راه خیام مراجعه نموده و نسبت به تکمیل واریزی اقدام فرمایید.

بدیهی ست پس از تاریخ اعلام شده در صورت عدم مراجعه و تکمیل ننمودن وجه واریزی، متقاضی توسط سامانه حذف میگردد.

 

 
 عنوانتوضیحات