| 05 مهر 1399
A A A   En

تاریخچه وزارت راه و شهرسازیوزارت فوائد عامه

در سال ۱۲۹۸ هجري قمري و در دوران سلطنت ناصرالدين شاه وزارت فوائد عامه تاسيس شد و امور مربوط به احداث راه ، پل و راهداري بر عهده وزارتخانه مذكور گذاشته شد. اين وزارتخانه تدريجاً در سالهاي پس از تأسيس به وظايف ديگري مانند تجارت و فلاحت پرداخته كه به همين دليل بعدها به نام فوائد عامه ، فلاحت و تجارت تغيير نام يافته است . هزينه هاي راهسازي در اين دوران با اخذ باج يا حق العبور كه در راهدارخانه ها گرفته مي شد تأمين مي گرديد. درسال ۱۳۰۴ با پيشنهاد دولت وقت و تصويب دوره پنجم مجلس شوراي ملي دريافت باج يا حق العبور در راهدارخانه ها ممنوع و مقرر شد از وزن غيرخالص صادرات و واردات مملكتي مالياتي به عنوان ماليات راه دريافت شود.


اداره كل طرق و شوارع

در تاريخ ۱۳۰۱/۱/۱۱ اداره كل طرق و شوارع در وزارت فوائد عامه، فلاحت و تجارت به منظور اقدام موثر براي راهسازي ، نگهداري و بهره برداري تشكيل گرديد. اداره كل طرق و شوارع، راههاي كشور را به نواحي مختلف تقسيم كرد و مسئوليني براي اداره امور راهسازي و تعمير و نگهداري آنها معين كرد.وزارت طرق و شوارع

در تاريخ ۱۳۰۸/۱۲/۲۷شمسي به موجب قانون مجلس شوراي ملي:
۱- وزارت طرق و شوارع ۲- وزارت اقتصاد ملي، به جاي وزارت فوائد عامه، فلاحت و تجارت تشكيل گرديد.
به موجب ماده
۲ اين قانون ، وزارت طرق و شوارع وظايف مراقبت در ايجاد و نگاهداري راه هاي آهن و شوسه و تنظيم و توسعه كشتيراني و اداره كردن امور بندري را عهده دار شد. ماده چهارم :‌تشكيلات اداري دو وزارتخانه فوق بر طبق نظامنامه اي خواهد بود كه به تصويب هيئت وزراء خواهد رسيد.
ماده پنجم: اين قانون از اول فروردين ماه
۱۳۰۹ به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.وزارت راه

در سال ۱۳۱۵ وزارت طرق و شوارع با تصويب مجلس شوراي ملي به وزارت راه تغيير نام يافت.

وزارت راه و ترابري
در تاريخ
۱۳۵۳/۰۴/۱۶ پس از تصويب قانون تغيير نام وزارت راه به وزارت راه و ترابري و تجديد تشكيلات و تعيين وظايف آن در مجلس شوراي ملي، در جلسه فوق العاده ۱۳۵۳/۰۴/۲۴ مجلس سنا ،‌ قانون فوق به تصويب رسيد.وزارت آباداني و مسكن

در تاريخ ۱۳۴۲/۱۲/۲۲ وزارت آباداني و مسكن به منظور ايجاد تمركز و هماهنگي در تهيه و اجراي برنامه ها و طرحهاي ساختماني و تهيه مسكن و همچنين جهت تهيه و اجراي طرحهاي شهرسازي و ده سازي و طرحهاي آباداني تاسيس شد.

وزارت مسكن و شهرسازي
در تاريخ
۱۳۵۳/۰۴/۰۳ پس از تصويب قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن در مجلس سنا ، در جلسه ۱۳۵۳/۰۴/۱۶ قانون فوق به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

وزارت راه و شهرسازي
در تاريخ
۱۳۹۰/۰۳/۳۱ قانون تشكيل وزارت راه و شهرسازي از تجميع وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و راه و ترابري به تصويب مجلس شوراي اسلامي و در تاريخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۱ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.